Celkem 0 Kč

Obchodní podmínky E-shopu Ajeto

Tyto obchodní podmínky (OP) platí pro nákup v internetovém obchodu E-shop Ajeto provozovaném společností AJETO spol. s r.o. Czech Glass Craft. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AJETO spol. s r.o. Czech Glass Craft, se sídlem Lindava 167, 471 58 Cvikov, IČ: 48288586, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 4814 u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Dodavatel potvrzuje kupujícímu obsah objednávky automatickým informativním e-mailem, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupující je v objednávce povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje k jeho identifikaci a možnosti vyřídit objednávku. Pro doručování písemností souhlasí kupující s doručováním na svou zadanou emailovou adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí. Kupující může zrušit svou objednávku, pokud mu prodávající nabídne dodání zboží ve lhůtě delší něž 3 pracovní týdny.

Balení, doprava a platba

Objednané zboží prodávající bezpečně zabalí, přiloží daňový doklad a zasílá kupujícímu na dobírku na uvedenou doručovací adresu v České republice. Za to si účtuje 250 Kč vč. DPH. Při objednávce zboží v hodnotě nad 3000 Kč jsou tyto služby zahrnuty v ceně a neúčtují se zvlášť.

V případě doručovací adresy mimo ČR nabídne prodávající kupujícímu emailem individuální postup pro platbu a doručení.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Osobní odběr

V objednávce je též možno vyznačit osobní odběr v provozní době v Galerii Ajeto na T. G. Masaryka 278, Nový Bor, kdy je možno zboží převzít oproti platbě v hotovosti. Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Pro kupujícího-podnikatele činí záruční doba 12 měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

  • mechanickým poškozením zboží, prokazatelně nedovolenými zásahy či živelnou katastrofou
  • prokazatelně nesprávným užíváním či užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel (nikoliv podnikatel) v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a vrátí zboží. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího, přičemž odečte skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (obvykle ve výši 250 Kč), do 14 dnů od vrácení zboží a splnění výše uvedených podmínek.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Závěrečná ustanovení

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky. Tyto OP spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2016


© 2015 Ajeto Group  |  Obchodní podmínky  |  Formulář pro odstoupení od smlouvy